Privatumo politika

UAB „Akvatechnika“ tvarkydama asmens duomenis laikosi aukščiausių standartų, gerbia ir visuomet įgyvendina asmens duomenų subjektų teises, todėl kviečia susipažinti su UAB „Akvatechnikos“ tvarkomų asmens duomenų privatumo politika (toliau – Politika).

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Akvatechnika“ yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas 124389034, o registruotos buveinės adresas yra Dunojaus g. 20, Vilnius, telefono numeris 8 5 270 96 95, el.pašto adresas info@akvatechnika.lt, ir kuri yra asmens duomenų valdytoja, savo prekybinėje veikloje tvarkanti asmens duomenis.

 

SĄVOKOS:

 • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, įskaitant, bet neapsiribojant, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Asmens duomenų teikimas – tai informacijos perdavimo kitam asmeniui veiksmai, pavyzdžiui, dokumento siuntimas el.paštu.
 • Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas
 • BDAR – tai Europos Sąjungos teisės aktas, galiojantis visoje Europos Sąjungos teritorijoje, pavadinimu „2016 04 27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“, kurio prieiga internetu yra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT.
 • Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo veikloje.
 • Duomenų valdytojas – UAB „Akvatechnika“, juridinio asmens kodas 124389034, buveinės adresas Dunojaus g. 20, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@akvatechnika.lt, telefono numeris 8 5 270 96 95, kuri tvarko Jūsų asmens duomenis.
 • Internetinė svetainė – internetinis puslapis, kuris priklauso UAB „Akvatechnikai” – http://www.palapinesrenginiams.lt/.
 • Klientas – fizinis asmuo, kuris iš UAB „Akvatechnikos” įsigijo prekę.
 • Kontrahentas – tai juridiniai asmenys ar / ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę – komercinę veiklą, kurie UAB „Akvatechnikai” teikia paslaugas, tiekia prekes, atlieka darbus arba šie asmenys įsigyja iš UAB „Akvatechnikos” prekes.
 • Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos interneto naršyklė apsilankant palapinesrenginiams.lt internetinėje svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia internetinei svetainei išsaugoti prisijungimo duomenis, naršyklės tipą ir naudojami su tikslu užtikrinti internetinės svetainės veikimą, gerinti jos veikimą, atpažinti sugrįžtančius lankytojus, statistikai formuoti.
 • Sutartis – žodinis arba rašytinis dvišalis ar daugiašalis sandoris.

Kitos naudojamos sąvokos šioje Politikoje atitinka sąvokas naudojamas teisės aktuose.

 

I.  TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

UAB „Akvatechnika“ vykdydama ūkinę – komercinę veiklą tvarko šiuos asmens duomenis:

 1. Darbuotojų asmens duomenis – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, banko sąskaitos numeris, asmens tapatybės dokumento kopija, informacija apie dalyvavimą papildomame II pakopos pensijos kaupime – kaupimo tarifas, šeimyninė padėtis, vaikų skaičius, vaikų amžius, vaikų neįgalumas (netvarkomi duomenys susiję su neįgalumo rūšimi, laipsniu ir kitais sveikatos duomenimis);
 2. Akcininkų asmens duomenis – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, turimų akcijų klasė ir skaičius, akcijų ir jų skaičiaus bei klasės įgijimo ir / ar netekimo data.
 3. Klientų asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas, prekės pristatymo adresas, informacija apie įsigytas prekes (prekės pavadinimas, įsigijimo data);
 4. Kontrahentų (fizinių asmenų) asmens duomenis – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas, banko sąskaitos numeris, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, verslo liudijimo numeris, asmens kodas;
 5. Kontrahentų darbuotojų asmens duomenys – pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas;
 6. UAB „Akvatechnikos“, buveinės Dunojaus g. 20, Vilnius, lankytojų asmens duomenis – asmens atvaizdas, automobilio atvaizdas, automobilio valstybinis numeris;
 7. UAB „Akvatechnikos“ organizuojamų renginių dalyvių asmens duomenis – vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, informacija kokiame renginyje dalyvavo (renginio data, vieta, pavadinimas);
 8. Asmenų, pateikusių užklausas UAB „Akvatechnikos“ internetinėje svetainėje ar / ir socialinio tinklo paskyroje, elektroniniu paštu, telefonu, asmens duomenis – vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris;
 9. Internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys – IP adresas, svetainės naršymo istorija, data;
 10. Asmenų, dalyvaujančių darbuotojų atrankoje, asmens duomenis – gyvenimo aprašymas;
 11. Asmenų, sutikusių gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus – vardas, pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas.

 

II. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIKSLAI

UAB „Akvatechnika“ asmens duomenis tvarko tik turėdama aiškius ir pagrįstus tikslus, kuriais yra:

 • Vidaus administravimo, teisinių prievolių įgyvendinimo ir sudarytų sutarčių vykdymo tikslais, pavyzdžiui, darbo sutarties sudarymui, darbo užmokesčio apskaičiavimui ir apmokėjimui, tikslinių atostogų suteikimui, Juridinių asmenų registrui pateikiant informaciją apie akcininkus ir pan., tvarkomi šios Politikos I skirsnio 1 – 2 p. nurodyti asmens duomenys;
 • Užsakymų įvykdymo, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas sutikimas) bei teisinės prievolės tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM sąskaitos – faktūros išrašymo, tvarkomi Politikos I skirsnyje 3 p. nurodyti asmens duomenys;
 • Sudarytų sutarčių įvykdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslais tvarkomi Politikos I skirsnyje 4 p. įtvirtinti asmens duomenys;
 • Sutarčių vykdymo tikslu, t. y. kontaktuojant su konkrečiu darbuotoju atsakingu už prekių tiekimą, pristatymą, keitimą, kokios nors paslaugos suteikimą, darbų atlikimą ir pan., tvarkomi Politikos I skirsnyje 5 p. apibrėžti asmens duomenys;
 • Asmenų ir turto apsaugos tikslu, vykdant teritorijos, esančios Dunojaus g. 20, Vilnius, vaizdo stebėjimą, tvarkomi Politikos I skirsnio 6 p. nurodyti asmens duomenys;
 • Renginių organizavimo (dalyvių skaičiau nustatymo, ataskaitų parengimo, kitų renginių planavimo ir pan.) tikslu tvarkomi Politikos I skirsnio 7 p. nurodyti asmens duomenys;
 • Atsakymų pateikimo į gautas klientų ar potencialių klientų užklausas, atliekant tam tikrus veiksmus iki sutarčių sudarymo, tvarkomi Politikos I skirsnio 8 p. apibrėžti asmens duomenys;
 • Teisėto intereso pagrindu, t. y. siekiant atrinkti labiausiai tinkantį darbuotoją, įvertinti potencialaus darbuotojo išsilavinimą, patirtį, kitas kompetencijas, tvarkomi Politikos I skirsnio 10 p. įtvirtinti asmens duomenys;
 • Sutikimo pagrindu, t. y. asmeniui, sutikus gauti pranešimus apie būtinybę įsigyti tam tikras eksploatacines medžiagas prekei, specialius pasiūlymus, naujienlaiškius, kvietimus dalyvauti renginyje, taip pat sutikus su slapukų naudojimu, tvarkomi Politikos I skirsnio 9 ir 11 p. įtvirtinti asmens duomenys.

 

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenys saugomi tik tiek kiek yra reikalingi UAB „Akvatechnikos“ veikloje ir kiek tai įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai:

 • UAB „Akvatechnikos“ darbuotojų duomenys saugomi 50 metų nuo dokumento sudarymo dienos kaip tai numato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100;
 • UAB „Akvatechnikos“ akcininkų duomenys saugomi tol kol UAB „Akvatechnika“ yra įregistruota VĮ Registrų centre Juridinių asmenų registre;
 • UAB „Akvatechnikos“ paslaugų teikimo / įsigijimo, prekių įsigijimo sutartys ir ūkines operacijas patvirtinantys dokumentai, t. y. pirkėjų, kontrahentų (fizinių asmenų) ir kontrahentų darbuotojų – 10 metų nuo dokumento sudarymo datos dienos kaip tai numato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100;
 • Vaizdo stebėjimo metu gauti duomenys saugomi 3 mėnesius;
 • Renginių dalyvių asmens duomenys saugomi 3 metus;
 • UAB „Akvatechnikos“ internetinės svetainės ir / ar socialinių tinklų paskyrų lankytojų, pateikusių užklausas asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po komunikacijos su lankytoju pabaigos;
 • Internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi tol kol to reikalauja atitinkamai įdiegtas slapukas;
 • Asmenų, dalyvaujančių darbuotojų atrankoje, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo atrankos pasibaigimo dienos;
 • Asmenų, pageidaujančių gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, asmens duomenys tvarkomi 5 metus.

 

IV.  ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

UAB „Akvatechnika“ paprastai asmens duomenis gauna iš pačių asmens duomenų subjektų, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenis gali gauti iš šių trečiųjų šalių, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • antstolių kontorų, kai susiję su skolų išieškojimu;
 • teismų, kai teismai siunčia procesinius dokumentus darbdavio adresu;
 • kitų valstybinių ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, kai dokumentų, pranešimų, protokolų nepavyksta įteikti asmens gyvenamosios vietos adresu;

 

V.  ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

UAB „Akvatechnika“ asmens duomenis gali atskleisti šiems tretiesiems asmenims:

 • valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms deklaracijų pagrindu;
 • teisėsaugos institucijoms;
 • mokėjimų ir kredito institucijoms, kuomet atliekami mokėjimai pagal sutartis;
 • teisininkams, auditoriams ar kitiems asmenims iš kurių įsigyjamos tam tikros konsultacinės paslaugos reikalingos UAB „Akvatechnikos“ veikloje;
 • siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims perduodant vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį, el.pašto adresą;
 • ir kitiems asmenims, esant teisiniam pagrindui.

 

VI.  TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TERITORIJA

UAB „Akvatechnika“ asmens duomenis tvarko tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

VII. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

BDAR įtvirtina keletą asmens duomenų subjektų teisių, t. y.:

 • Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas prieš pradėdamas rinkti asmens duomenų subjekto duomenis informuoja apie asmens duomenų tvarkymą kaip tai reglamentuota BDAR* 13 str.
 • Susipažinimas su savo asmens duomenimis. Norint susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, t. y. kokius asmens duomenis tvarkome, kokiu pagrindu ir pan. turite pateikti prašymą pagal BDAR* 15 str.
 • Asmens duomenų ištaisymas. Asmens duomenų subjektas turi teisę pateikti prašymą UAB „Akvatechnikai“ ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis pagal BDAR* 16 str.
 • Asmens duomenų ištrynimas arba „teisė būti pamirštam“. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad UAB „Akvatechnika“ ištrintų tvarkomus asmens duomenis, jeigu asmens duomenys tvarkomi neteisėtu būdu, per didelės apimties ir pan. pagal BDAR* 17 str.
 • Apribotas asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenų subjektas turi teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, jeigu a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį UAB „Akvatechnika“ gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir asmens duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) UAB „Akvatechnikai“ nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia asmens duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba d) asmens duomenų subjektas pagal BDAR* 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 • Asmens duomenų perkeliamumas. Asmens duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė UAB „Akvatechnikai“ susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam asmens duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR* 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR* 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR* 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 • Nesutikimas su asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenų subjektas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pagal BDAR* 21 str. 2 d. Pabrėžtina, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamų asmens duomenų tvarkymui iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Asmens duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti UAB „Akvatechnikai“ pateikęs prašymą. Atsakymas į prašymą pateikiamas ne vėliau per 30 kalendorinių dienų. Asmens duomenų subjektas prašyme turi būti nurodyti asmens duomenų subjekto identifikacinius duomenis. Identifikaciniai duomenys reikalingi siekiant identifikuoti asmens tapatybę ir apsaugoti asmens duomenis nuo trečiųjų asmenų neteisėto asmens duomenų sužinojimo. Prašymas gali būti pristatomas fiziškai į UAB „Akvatechnikos“ registruotą buveinę adresu Dunojaus g. 20, Vilnius, siunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu info@akvatechnika.lt. Prašymas, siunčiamas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas mobiliuoju arba elektroniniu parašu.

 

VIII. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Informuojame, jeigu manote, jog Jūsų teisės yra pažeistos galite kreiptis su prašymu (skundu) į Valstybinę asmens duomenų inspekciją, kurios kontaktinė informacija yra: adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius; el.paštas ada@ada.lt; tel. Nr. 8 5 271 2804, 8 5 279 1445.

 

IX.  SLAPUKAI

UAB „Akvatechnikos“ internetinėje svetainėje www.palapinesrenginiams.lt yra naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Kam naudojamas slapukas? Slapuko galiojimo laikas
P_JAR Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. 1 mėnuo
_gat Naudojamas užklausos dažniui mažinti – ribojant duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. 10 min
_gid Analitinis slapukas skirtas lankytojams atskirti. 1 diena
_ga Šis slapukas naudojamas norint nustatyti unikalius puslapio lankytojus ir jis atnaujinamas kiekvieno puslapio rodinyje. 2 metai
vchideactivationmsg_vc11 Šio slapuko pagalba leidžiama siųsti pranešimą Akvatechnikai naudojantis užklausos forma, pateikta internetinėje svetainėje Iki sesijos pabaigos

 

Lankytojas gali valdyti slapukų veikimą internetinėje svetainėje www.palapinesrenginiams.lt. Slapukų valdymas priklauso nuo to koks įrenginys ir kokia naršyklė yra naudojama. Žemiau pateiktose nuorodose nurodyta slapukų valdymo instrukcija:

Atsidarius UAB „Akvatechnikos“ interneto svetainę www.palapinesrenginiams.lt visuomet atsiranda laukas siekiantis atkreipti lankytojo dėmesį dėl internetinėje svetainėje naudojamų slapukų ir prašymu išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą su slapukų naudojimu. Lankytojui nesutikus su slapukų įrašymu lankytojo įrenginyje ir naršyklėje, internetinė svetainė www.palapinesrenginiams.lt gali veikti nekorektiškai, t. y. gali neveikti tam tikros funkcijos, puslapio atvaizdavimas gali būti nekokybiškas, iškraipytas ir pan.

 

X.  PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

UAB „Akvatechnikai“ nusprendus pakeisti šią asmens duomenų privatumo politiką, atnaujinta asmens duomenų privatumo politika bus paskelbta UAB „Akvatechnikos“ internetinėje svetainėje www.palapinesrenginiams.lt.